0124 – 2375502, 2375503, 2375504

 

Top performers of University Examination for the session 2016 - 17
I Semester
University Roll No. Students Name (%) University Rank
1 6076413 Vaishali Gupta 84 5
2 6059802 Supriya Bharti 81.24 13
3 6066775 Neeraj Srivastava 79 22
4 6084732 Dikshant 77.87 28
5 6066817 Utsav Shukla 77.64 29
6 6076416 Ashish Kumar Sahu 77.42 32
7 6052690 Harsh Vardhan 76.91 36
8 6076424 Himanshu Sharma 76.98 36
9 6066696 Diksha Chhonkar 76.82 37
10 6084747 Yash Thaman 76.89 37
11 6066743 Chirag Khurana 76.64 39
12 6084743 Sahil Srivastav 76.53 39
13 6066800 Sarthak Jain 76.36 41
14 6072763 Subhangani 76.36 41
15 6066734 Aryan Gupta 76.27 42
16 6076429 Mayank Nanda 76.27 42
17 6066714 Smriti Garg 76.18 43
18 6074031 Mohit Yadav 75.56 50
All Achievers

Gallery